การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


กองทุนรวม


แจ้งกำหนดการรับและดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการซื้อกองทุน SSF/RMF ประจำปี 2020


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งกำหนดการรับและดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการซื้อกองทุน SSF/RMF ประจำปี 2020

วันที่

รายละเอียด

13-20 ม.ค. 2021

ทุกบลจ.เริ่มทยอยส่งเอกสารหนังสือรับรองซื้อ SSF/RMF ประจำปี 2020 ให้แก่ลูกค้าทางอีเมลล์และหรือไปรษณีย์

18 ม.ค. 2021

ลูกค้าสามารถ Download เอกสารด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ บลจ. ได้ทั้งหมด 9 บลจ.
1.Aberdeen https://secure.aberdeen-asset.co.th/eavenue/CustomerTaxInfo
(กรอกเลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ผู้ถือหน่วย และวัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ) เพื่อ Download เอกสาร)

2.Phatra Asset https://kkpamonline.kkpfg.com/certificateltf_rmf.aspx
(กรอกเลขที่บัตรประชาชน และ เลขที่ผู้ถือหน่วย เพื่อ Download เอกสาร)

3.KASSET https://k-invest.kasikornbankgroup.com/iPortal/EDocuments/default.aspx?lang=TH
(กรอกชื่อ,นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ผู้ถือหน่วยและวัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ) เพื่อ Downloadเอกสาร) เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ขึ้นต้นด้วย 53 ให้เติม 00 ด้านหน้า
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ขึ้นต้นด้วย 089หรือ 099 ให้เติม 0000 ด้านหน้า

4.KTAM https://smarttrade.ktam.co.th/smart/publicreport.aspx
(กรอกเลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ผู้ถือหน่วย และวัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ) เพื่อ Download เอกสาร)

5.MFC https://www.mfcfund.com/frs_net/CustAuthentication.aspx?FuncId=01&Backresponse=Login.aspx
(กรอกเลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ผู้ถือหน่วย และวัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ) เพื่อ Download เอกสาร)

6.SCBAM https://www.scbam.com/th/service-channel/service-channel-document/
เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
(กรอกชื่อ,นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ผู้ถือหน่วยและตัวเลขเพื่อตรวจสอบ เพื่อ Download เอกสาร)

7.UOBAM https://www.uobam.co.th/th/Certificate/formverify (เฉพาะRMF)
(กรอกชื่อ,นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ผู้ถือหน่วยและวัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ) เพื่อ Download เอกสาร)
ส่วน SSF สามารถดาวน์โหลดได้ใน โปรแกรม Nomura ifund หลัง CNS ได้รับข้อมูลจากบลจ.เรียบร้อยแล้ว

8.KSAM https://www.krungsriassetonline.com/InvestmentCertificate/?Lang=T

9.BBLAM
ดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่าน โปรแกรม ifund

***ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านช่องทาง www.nomuradirect.com > เลือกโปรแกรม ifund ได้แล้ววันนี้

30 ม.ค. 2021

เอกสารฉบับจริงถึงผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

1 – 28 ก.พ. 2021

-  สำหรับบลจ.ที่ไม่มีช่องทาง Download เอกสารผ่านเว็บไซต์ของบลจ. ได้แก่
บลจ. CPAM, ONEAM ,Thanachart, Manulife, PHILLIP, ASSET Plus, TALISAM, Innotech

ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2021 บริษัทฯ จะเปิดให้ลูกค้าดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านช่องทาง www.nomuradirect.com > เลือกโปรแกรม ifund โดยลูกค้ากรอกคำขอสำเนาหนังสือรับรองการซื้อฯ ผ่านโปรแกรม ifund ก่อน หลังจากยื่นคำขอ 3 วันทำการ ลูกค้า จึงจะสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการซื้อ SSF/RMF ได้ (ส่วนภาพประกอบขั้นตอนการขอ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์)

สำหรับบลจ.ธนชาต ลูกค้าต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมเขียนรายละเอียดที่ต้องการขอและรับรองสำเนาถูกต้องมายังอีเมลล์ nomuraifund@th.nomura.com

สำหรับบลจ.ที่เหลือ ได้แก่
TMBAM ลูกค้า(เจ้าของบัญชี) ต้องโทรไปขอเองที่ โทร. 1725
TISCOAM ให้ลูกค้า (เจ้าของบัญชี) ส่งอีเมลล์ไปยังบลจ.ด้วยตนเอง โดยต้องใช้อีเมลล์ตรงกับที่เคยแจ้งไว้ตอนเปิดบัญชีกับบลจ. แล้ว
ส่งไปที่อีเมลล์ tiscoasset@tisco.co.th โดยมีรายละเอียดในอีเมลล์ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
  • เลขที่ผู้ถือหน่วย
  • ชื่อกองทุนที่ต้องการเอกสาร

LHFUND ลูกค้า(เจ้าของบัญชี) ต้องโทรไปขอเองที่ โทร.02-2863484 # 211-215ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม
โทร. 0 2 081 2623-28, 2648, 2649