การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SKE, WGE : Marginable Securities as of 05 April 2021

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                             บริษัทฯ อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance

OLD

NEW

Group

IM Rate

Symbol

Group

IM Rate

Symbol

Group 3

85%

SKE***

Group 2

70%

  SKE**

---------

---------

---------

Group 2

70%

WGE

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 05 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

 

Dear Valued customer,

 

The following securities are allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

OLD

NEW

Group

IM Rate

Symbol

Group

IM Rate

Symbol

Group 3

85%

SKE***

Group 2

70%

  SKE**

---------

---------

---------

Group 2

70%

WGE

 

This will be effective since 05 April 2021  onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.