การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CFRESH

                                   
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. 64 ลูกค้าของบริษัทสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
เว็บไซต์
http://www.nomuradirect.com  โดยลูกค้า CNS สามารถชำระเงินผ่าน ATS ได้ (หากยืนยันจองหลัง 15.00 น. ระบบจะไปตัด ATS ในวันทำการถัดไป)  


ขั้นตอนการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์  (อ่านขั้นตอนโดยละเอียด คลิกที่นี่)

1. เตรียมข้อมูลดังนี้

- ชื่อ-สกุล
- เลขที่บัตรประชาชน
- จำนวนหุ้นเดิมที่ถืออยู่
- เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น กรณีไม่มีเอกสาร สามารถสอบถามได้ที่ 020099999)
- เลข RT ที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (กรณีไม่ทราบเลข RT กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก)

2. คลิกที่นี่ เพื่อทำการจองซื้อ
3. พิมพ์ใบจองและชำระเงินค่าจอง (ดาวน์โหลด ใบนำฝาก ( Bill Payment ) for RO-CFRESH)
4. ส่งหลักฐาน ใบจอง เอกสารชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีจองเกินสิทธิ) มาให้บริษัทฯ ทางอีเมล cns.operation@th.nomura.com หรือ Fax: 020850593, 020850594,022850597
5. บริษัทฯ จะยืนยันผลทางอีเมลภายในวันที่ 14 พ.ค. 64
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CFRESH มีรายละเอียด ดังนี้วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – 10 พฤษภาคม 2564
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สาขาถนนวิทยุ/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี   049-3-143718


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ