การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


แจ้งระงับบริการโปรแกรม eFin Trade Plus เย็นวันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 17.00 น. - 19.00 น.

  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


เนื่องจากบริษัทฯจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฯภายใน จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้


วัน/เวลาที่ระงับบริการ : วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 17.00 น. - 19.00 น. 

ผลกระทบ : ผู้ใช้งานโปรแกรม eFin Trade Plus ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของ NOMURA DIRECT ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ NOMURA DIRECT 02-638-5500


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department