การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


TENDER : บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) “TBSP”

  
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น TBSP ดังนี้  :

TENDER OFFER

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) “TBSP”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 032-000000088-8

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  3,110,680 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 1.52)

ราคาเสนอซื้อ                           

ราคา 13.3613691989153 บาท   ราคาสุทธิ 13.3256275363082 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึง 10 พฤศจิกายน 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึง 3 พฤศจิกายน 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  12 พฤศจิกายน 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

BBL,BAY,SCB,KTB,KBANK,TTB เท่านั้น

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)