การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


TENDER : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “PSG”

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น PSG ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “PSG”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางปณิชา ดาว

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 016-000000019-4

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  10,948,438,156 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ  16.85)

ราคาเสนอซื้อ                           

ราคา 0.02 บาท   ราคาสุทธิ  0.01994650 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง  17 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่  11 พฤศจิกายน 2564 ถึง  9 ธันวาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  22 ธันวาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

BBL,KTB,BAY,KBANK,SCB,TTB,CITI,SCBT,CIMBT,UOBT,LHBANK หรือรับเป็นเช็ค TTB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)