การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


TENDER : บล. บางกอกไนล่อน จำกัด(มหาชน) BNC

Tender Offer                : บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด(มหาชน) :BNC
   โดยนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ
ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์          : บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี 030-000000015-0)
จำนวนรับซื้อ                             : หุ้นสามัญจำนวน 4,138,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ราคาเสนอซื้อ                           :  19.40 บาท/หุ้น ราคาสุทธิ 19.348105 บาท/หุ้น
ระยะเวลารับซื้อ                        : ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  ของวันที่ 01/10/2556 ถึงวันที่ 05/11/2556
***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น BNC-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่ 04/11/2556***
ระยะเวลาที่สามารถ                 : ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  ของวันที่ 01/10/2556 ถึงวันที่ 29/10/2556
ยกเลิกการขาย
การชำระราคา                    : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 8/11/2556 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร SCB (กระแสรายวันหรือ  ออมทรัพย์) หรือจ่าย          
                                        เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์(สาขาถนนวิทยุ)
 
แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ: ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ (กรุณาอ่านในรายละเอียด)
ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่ 30/10/2556
กรณี NBC-R วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่ 29/10/2556