การเข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์/โปรโมชั่น/หุ้นกู้ที่เสนอขาย


เสนอขายหุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+


เสนอขายหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+


เสนอขายหุ้นกู้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BB+


เพิ่มอำนาจซื้อหุ้น ด้วย NOMURA Margin Loan [ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ]