การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
เรียนรู้บริการและการใช้งาน โปรแกรม Streaming และ Nomura iFund ผ่าน Mobile Application
ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 น.
สำนักงานใหญ่ บล.โนมูระ พัฒนสิน อาคารกรุงเทพประกันภัย [กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเข้าชมการถ่ายทอดล่วงหน้า]
หัวข้อ    :  เรียนรู้บริการและการใช้งาน โปรแกรม Streaming  และ Nomura iFund  ผ่าน Mobile Application

วิทยากร :  ฝ่าย Direct

เนื้อหา :
1. แนะนำการใช้งานโปรแกรม Streaming และ Nomura iFund (ผ่าน Mobile Application)
2. วิธีใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนผ่าน www.nomuradirect.com

ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ
เลือกสาขาที่ต้องการเข้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดการสัมมนา