การเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเพิ่ม สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าปัจจุบันของบริษัท สามารถเพิ่มทางเลือกในการลงทุนด้วยการเปิดบัญชีสำหรับซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย โดยดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีแคชบาลานซ์

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บัญชีซื้อขายกองทุน

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาทั้งหมด


ส่งถึง........................(ชื่อที่ปรึกษาการเงิน และการลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120