การเข้าสู่ระบบ

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ > บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account)

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ให้บริการบัญชีเครดิตบาลานซ์แก่นักลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่ต้องการกู้ยื่มเงินเพื่อเพิ่มอำนาจในการซื้อขายหลักทรัพย์(margin loan) หรือต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อนำมาขายชอร์ต (short selling of borrowed securities) โดยนักลงทุนไม่จำเป็นต้องนำเงินสดมาลงทุนเต็มจำนวน เพียงแค่นำเงินสด (Cash) หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน (Collateral) ให้เพียงพอตามจำนวนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด นักลงทุนก็จะมีอำนาจในการซื้อหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ต้องการได้ และในทุกๆสิ้นวันทำการ บริษัทฯจะทำการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Mark to Market) ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีอำนาจซื้อเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนักลงทุนจะมีอำนาจซื้อเพิ่มมากขึ้นหากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนปรับเพิ่มขึ้น จึงถือเป็นบัญชีประเภทที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการลงทุนในกับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

สำคัญ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบัญชี Credit Balance Internet

กรณีที่ท่านไม่มีบัญชีกับทาง บล.โนมูระ พัฒนสิน จก.