การเข้าสู่ระบบ


บริการซื้อขายตราสารหนี้


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนการเงิน และการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้ภาคเอกชน
ตั๋วแลกเงิน
ประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้


  • ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอตลอดอายุของตราสารนี้ เนื่องจากตราสารหนี้มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน
  • สามารถลงทุนได้ทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์ขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด สามารถทำได้ในตลาดรองตราสารหนี้ ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตราสารหนี้นั้นๆ
  • ตราสารหนี้เป็นตราสารที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ข้อมูลตราสารหนี้


ตราสารหนี้คืออะไร
  • ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้ลงทุน ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้
ประเภทของตราสารหนี้
  • 1. ตราสารหนี้รัฐบาล คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้ระยะยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพย์
  • 2. ตราสารหนี้ภาคเอกชน คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนที่ต้องการระดมทุนโดยผ่านตลาดตราสารหนี้ มีทั้งระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ระยะสั้น และระยะยาว เช่น หุ้นกู้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500