การเข้าสู่ระบบ

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

Securities Borrowing and Lending : SBL


บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

SBL เป็นทางเลือกของนักลงทุนที่จะใช้สร้างโอกาสให้ตนเองมีช่องทางลงทุนหาผลตอบแทนในภาวะตลาดผันผวนและตลาดขาลง

การให้บริการ SBL แก่นักลงทุนทั่วไป คือ การที่บริษัทฯ ให้ยืมหุ้นแก่นักลงทุนที่ต้องการยืมหุ้น (ผู้ยืม) เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดฯ และรอซื้อหุ้นคืนเมื่อระดับราคาหุ้น
ลดลงตามที่ผู้ยืมคาดการณ์ เพื่อนำหุ้นที่ซื้อคืนนั้นส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่มีหุ้นในครอบครองสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นได้
โดยการให้บริษัทฯ ยืมหุ้นที่มีอยู่นั้น (ผู้ให้ยืม) การบริการ SBL นี้ บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืม และคู่สัญญากับผู้ให้ยืม เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

หลักทรัพย์และระยะเวลาที่ยืมและให้ยืม

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถยืมเพื่อขายชอร์ตได้ จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100 และหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม ETF เท่านั้น

ระยะเวลาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มีความยืดหยุ่น โดยกำหนดให้เป็นการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แบบไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมจึงสามารถขอปิดสถานะการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ในเวลาที่ต้องการ

วิดีโอแนะนำบริการ : SBL


สิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ให้บริการ SBL แก่นักลงทุนด้วยระบบ SBL Real Time Auto-Matching V.3 ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนกลุ่มผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตได้อย่างรวดเร็ว และนักลงทุนกลุ่มผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ได้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้บริการ SBL

บริการยืมหลักทรัพย์ (ผู้ยืม)

ในภาวะที่ตลาดผันผวนและตลาดขาลง นักลงทุนสามารถใช้ SBL เป็นช่องทางลงทุนสร้างผลตอบแทนได้ โดยขอยืม
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ประกาศให้ยืม เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดฯ เมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลงตามที่คาดการณ์
ผู้ขายชอร์ตจะสามารถซื้อหุ้นคืนในราคาที่ถูกกว่า และคืนหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นให้แก่บริษัทฯ ผลตอบแทนที่ผู้ขายชอร์ตจะได้รับคือ ส่วนต่างระหว่างราคาขายชอร์ตกับราคาซื้อคืน หักด้วยค่ายืมหลักทรัพย์


จุดเด่นของบริการ SBL ที่บริษัทฯ มีให้ผู้ยืม
1. ค่ายืมหุ้นอัตราพิเศษ ยืมหุ้นวันเดียว คิดค่ายืมวันเดียว (รูปแบบการคิดค่ายืมที่ลดต้นทุนการยืม)
2. ระบบยืมหุ้นสะดวกผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ ยืมผ่าน Internet ด้วยเมนูคำสั่งยืมหุ้นและส่งคำสั่งขายชอร์ตโดยอัตโนมัติในคำสั่งเดียว
3. ขั้นตอนการยืมหุ้นง่าย ยืมหุ้นได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว ไม่เสียโอกาสในการลงทุน
4. มีหุ้นให้ยืมจำนวนมากจากนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน

บริการให้ยืมหลักทรัพย์ (ผู้ให้ยืม)

ไม่ว่าภาวะการลงทุนในตลาดฯ จะเป็นเช่นไร SBL จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่ถือครองหุ้นสามารถเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้สูงกว่าอัตราเงินฝาก โดยการให้บริษัทฯ ยืมหุ้นที่มีในบัญชีและด้วยบริการที่ให้ความยืดหยุ่นกับผู้ให้ยืมสามารถสั่งขายหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ บริการนี้จึงเหมาะกับทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

จุดเด่นของบริการ SBL ที่บริษัทฯ มีให้ผู้ให้ยืม
1. ผู้ให้ยืมได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการให้ยืมหุ้น อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินฝาก
2. ผู้ให้ยืมได้เงินหลักประกันตามมูลค่าหุ้นที่ให้ยืม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการให้ยืมหุ้น
3. ผู้ให้ยืมได้รับความยืดหยุ่นในการขายหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืม สามารถสั่งขายหุ้น โอน หรือ ถอนหุ้นได้ในเวลาที่ต้องการ จึงไม่เสียโอกาสในการขายหุ้น
4. ผู้ให้ยืมยังได้สิทธิในเงินปันผล (XD) และสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) เช่นเดิม
5. ผู้ให้ยืมยังได้สิทธินำมูลค่าหุ้นที่ให้ยืมมาใข้คำนวณระดับหลักประกัน 15% เช่นเดิม