การเข้าสู่ระบบ

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

Equities Trading


บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มุ่งบริการให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภทบัญชีเงินสด และซื้อด้วยเงินกู้ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) รวมถึง ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการลงทุนโดยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการให้บริการของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้านบทวิจัยหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

วิดีโอแนะนำบริการ : Margin Loan


สิทธิประโยชน์

  • กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ไม่เสียภาษี
  • สิทธิรับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Stock Dividend) เสียภาษี เรียกคืนได้ส่วนหนึ่ง
  • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่
  • รับผลตอบแทนจากเงินสดที่นำมาฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการซื้อขายในอัตราที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร