การเข้าสู่ระบบ


NOMURA DCA เลือก หุ้น ที่ชอบ และ กองทุน ที่ใช่... ออมครบในที่เดียว
ทำไมต้อง NOMURA DCAออมสม่ำเสมอกับเราดีอย่างไร...
  • ที่เดียวที่ออมได้ทั้ง หุ้น และ กองทุน
  • สะดวกสบายด้วยระบบหักเงินอัตโนมัติ
  • อิสระในการเลือกหุ้น และ กองทุน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการซื้อขายปกติ


ขั้นตอนการใช้บริการ DCA หุ้น และ กองทุน


บริการ DCA หุ้น


เป็นลูกค้า บล.โนมูระ ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด (Cash หรือ Cash Balance)
ยังไม่เป็นลูกค้า « คลิกที่นี่ »
เปิดฟังก์ชั่นส่งคำสั่งออมหุ้น ผ่านโปรแกรม efin trade plus หรือ streaming
เลือกหุ้นที่จะออมแบบ DCA
ดูรายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำ
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อเพื่อออมแบบสม่ำเสมอล่วงหน้า
กำหนดวันที่จะซื้อสม่ำเสมอ รายวัน/สัปดาห์/เดือน
เมื่อถึงวันที่ซื้อ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ และระบบจะตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติ
หากมีเงินในบัญชีไม่พอ จะไม่ทำการซื้อหุ้นนั้นให้
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อหุ้น จำนวนเงิน หรือวันลงทุน สามารถยกเลิกคำสั่งได้ด้วยตนเอง ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ
ตรวจสอบรายการซื้อของท่าน และติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
หมายเหตุ คำสั่งซื้อหุ้นแบบ DCA จะคิดค่าธรรมเนียมเหมือนการซื้อขายหุ้นด้วยวิธีปกติ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายตามจริง (ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท/วัน)
บริการ DCA กองทุน


เป็นลูกค้า บล.โนมูระ ประเภทบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
ยังไม่เป็นลูกค้า « คลิกที่นี่ »
เปิดโปรแกรม NOMURA iFund
เลือกเมนู Trading » Dollar-Cost-Average
เลือกกองทุนที่จะออมแบบ DCA
ดูรายชื่อกองทุนรวมที่นักวิเคราะห์แนะนำ
เลือกวันที่ซื้อสม่ำเสมอ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น รายวัน/สัปดาห์/เดือน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อเพื่อออมแบบสม่ำเสมอล่วงหน้า
เมื่อถึงวันที่ซื้อ ระบบจะตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติ
หากมีเงินในบัญชีไม่พอ จะไม่ทำการซื้อกองทุนนั้นให้
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ DCA ที่สร้างไว้ สามารถยกเลิกคำสั่งได้ด้วยตนเอง ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ
ตรวจสอบรายการซื้อของท่าน และติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน


ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจการออมหุ้นแบบ DCA และได้ศึกษาข้อมูลการใช้งานทั้ง บน eFin Trade Plus(ขื่อฟังก์ชั่น Auto Trade DCA) และ/หรือบนโปรแกรม โปรแกรม Streaming (ชื่อฟังก์ชั่น: Settrade DCA Order) ทั้งจากในคู่มือการใช้งานโปรแกรม หรือ จากเว็บไซต์:

  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Settrade DCA Order บน โปรแกรม Streaming [คลิกที่นี่]
  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Auto Trade DCA บนโปรแกรม efin Trade Plus [คลิกที่นี่]
  • คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Dollar Cost Average บนโปรแกรม Nomura iFund [คลิกที่นี่]


eFin Streaming
หุ้นที่อนุญาต หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นจำนวน 100 ตัว อ้างอิง SET 100
เงินลงทุนขั้นต่ำ Min : ไม่กำหนด
Max : ไม่กำหนด
Min : 1,000 บาท
Max : 1,000,000 บาท
การส่งคำสั่ง ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จำนวนหุ้นขั้นต่ำ 100 หุ้น (1 board lot )
จำนวน DCA Order 1 User สามารสร้าง DCA Order ได้ไม่จำกัด Orders 1 User สามารสร้าง DCA Order ได้ไม่เกิน 5 Orders
(5 DCA Order ตั้งรออยู่) หากมีคำสั่ง DCA Order ตั้งรออยู่ จะไม่สามารถส่งคำสั่งใหม่ที่หุ้นเดิมได้
ความถี่ในการลงทุน • ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันที่ 1 - 31
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : วันจันทร์-ศุกร์
• ออมหุ้นทุกวัน (Daily)
• ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันที่ 1, 5, 15 หรือ 25
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : วันจันทร์-ศุกร์
ระยะเวลาลงทุน • สูงสุด 3 ปี • ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : สูงสุด 12 เดือน
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : สูงสุด 16 สัปดาห์
ราคาซื้อ ราคา Best Offer หลังจากมีการจับคู่ครั้งแรกของ Afternoon session MP-MTL หลังจากมีการจับคู่ครั้งแรกของ Morning Session หรือ Afternoon Sessionas of : May 2018