บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 28/08/2018

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 APEX 08/16/2018 12/31/2999 1
2 APEX-F 08/16/2018 12/31/2999 1
3 AQ 08/16/2018 12/31/2999 1
4 AQ-F 08/16/2018 12/31/2999 1
5 AQ-W4 08/16/2018 12/31/2999 1
6 AS 08/16/2018 12/31/2999 1
7 AS-F 08/16/2018 12/31/2999 1
8 AS-W1 08/16/2018 12/31/2999 1
9 COTTO 08/14/2018 09/21/2018 1
10 COTTO-F 08/14/2018 09/21/2018 1
11 DIGI 08/16/2018 12/31/2999 1
12 DIGI-F 08/16/2018 12/31/2999 1
13 DIGI-W1 08/16/2018 12/31/2999 1
14 DIGI-W2 08/16/2018 12/31/2999 1
15 DNA 08/20/2018 09/28/2018 1
16 DNA-F 08/20/2018 09/28/2018 1
17 DNA-W1 08/20/2018 09/28/2018 1
18 EFORL 08/17/2018 12/31/2999 1
19 EFORL-F 08/17/2018 12/31/2999 1
20 EFORL-W3 08/17/2018 12/31/2999 1
21 EFORL-W4 08/17/2018 12/31/2999 1
22 EIC 08/16/2018 12/31/2999 1
23 EIC-F 08/16/2018 12/31/2999 1
24 EIC-W2 08/16/2018 12/31/2999 1
25 EIC-W3 08/16/2018 12/31/2999 1
26 EIC-W4 08/16/2018 12/31/2999 1
27 EMC 08/16/2018 12/31/2999 1
28 EMC-F 08/16/2018 12/31/2999 1
29 FC 08/16/2018 12/31/2999 1
30 FC-F 08/16/2018 12/31/2999 1
31 FC-W1 08/16/2018 12/31/2999 1
32 FC-W2 08/16/2018 12/31/2999 1
33 GJS 08/16/2018 12/31/2999 1
34 GJS-F 08/16/2018 12/31/2999 1
35 GJS-W3 08/16/2018 12/31/2999 1
36 HYDRO 08/16/2018 12/31/2999 1
37 HYDRO-F 08/16/2018 12/31/2999 1
38 MPG 08/16/2018 12/31/2999 1
39 MPG-F 08/16/2018 12/31/2999 1
40 MPIC 08/10/2018 12/31/2018 1
41 MPIC 08/10/2018 12/31/2999 1
42 MPIC-F 08/10/2018 12/31/2999 1
43 NBC 08/15/2018 12/31/2999 1
44 NBC-F 08/15/2018 12/31/2999 1
45 NEP 08/14/2018 12/31/2999 1
46 NEP-F 08/14/2018 12/31/2999 1
47 NEP-W3 08/14/2018 12/31/2999 1
48 NEWS 08/15/2018 12/31/2999 1
49 NEWS-F 08/15/2018 12/31/2999 1
50 NEWS-W4 08/15/2018 12/31/2999 1
51 NEWS-W5 08/15/2018 12/31/2999 1
52 NEWS-W6 08/15/2018 12/31/2999 1
53 NOK 08/14/2018 12/31/2999 1
54 NOK-F 08/14/2018 12/31/2999 1
55 NOK-W1 08/14/2018 12/31/2999 1
56 PACE 08/17/2018 12/31/2999 1
57 PACE-F 08/17/2018 12/31/2999 1
58 PACE-W1 08/17/2018 12/31/2999 1
59 PACE-W2 08/17/2018 12/31/2999 1
60 PE 08/15/2018 12/31/2999 1
61 PE-F 08/15/2018 12/31/2999 1
62 SPORT 08/16/2018 12/31/2999 1
63 SPORT-F 08/16/2018 12/31/2999 1
64 SPORT-W5 08/16/2018 12/31/2999 1
65 T 08/16/2018 12/31/2999 1
66 T-F 08/16/2018 12/31/2999 1
67 TFI 08/16/2018 12/31/2999 1
68 TFI-F 08/16/2018 12/31/2999 1
69 TSF 08/16/2018 12/31/2999 1
70 TSF-F 08/16/2018 12/31/2999 1
71 TSF-W4 08/16/2018 12/31/2999 1
72 TSF-W5 08/16/2018 12/31/2999 1
73 TSI 08/15/2018 12/31/2999 1
74 TSI-F 08/15/2018 12/31/2999 1
75 UMS 08/16/2018 12/31/2999 1
76 UMS-F 08/16/2018 12/31/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  01/01/2013  12/31/2099
 2  BLISS-F  01/01/2013  12/31/2099
 3  BLISS-W1  01/01/2013  12/31/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)