บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 27/09/2022

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 ACAP 15/09/2021 31/12/2999 1
2 ACAP-F 15/09/2021 31/12/2999 1
3 AQ 14/10/2021 31/12/2999 1
4 AQ-F 14/10/2021 31/12/2999 1
5 AQ-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
6 BBIK 09/09/2022 29/09/2022 2
7 BBIK-F 09/09/2022 29/09/2022 2
8 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
9 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
10 CHIC 26/09/2022 12/10/2022 2
11 CHIC-F 26/09/2022 12/10/2022 2
12 CIG 17/08/2022 31/12/2999 1
13 CIG-F 17/08/2022 31/12/2999 1
14 CRANE 12/09/2022 30/09/2022 2
15 CRANE-F 12/09/2022 30/09/2022 2
16 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
17 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
18 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
19 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
20 EFORL-W5 10/06/2022 31/12/2999 1
21 EFORL-W6 10/06/2022 31/12/2999 1
22 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
23 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
24 EMC-W6 18/05/2022 31/12/2999 1
25 HYDRO 10/01/2022 31/12/2999 1
26 HYDRO-F 10/01/2022 31/12/2999 1
27 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
28 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
29 JCKH-W1 03/03/2022 31/12/2999 1
30 JDF 12/09/2022 30/09/2022 2
31 JDF-F 12/09/2022 30/09/2022 2
32 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
33 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
34 KKC 07/12/2021 31/12/2999 1
35 KKC-F 07/12/2021 31/12/2999 1
36 MITSIB 21/09/2022 11/10/2022 2
37 MITSIB-F 21/09/2022 11/10/2022 2
38 NATION 19/05/2022 31/12/2999 1
39 NATION-F 19/05/2022 31/12/2999 1
40 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
41 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
42 NEWS 02/03/2022 31/12/2999 1
43 NEWS-F 02/03/2022 31/12/2999 1
44 NEWS-W7 14/06/2022 31/12/2999 1
45 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
46 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
47 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
48 PPPM-W5 08/07/2022 31/12/2999 1
49 SENAJ 26/09/2022 12/10/2022 2
50 SENAJ-F 26/09/2022 12/10/2022 2
51 SENAJ-W1 26/09/2022 12/10/2022 2
52 SMK 20/05/2022 31/12/2999 1
53 SMK-F 20/05/2022 31/12/2999 1
54 STOWER 19/10/2021 31/12/2999 1
55 STOWER-F 19/10/2021 31/12/2999 1
56 STOWER-W3 19/10/2021 31/12/2999 1
57 STOWER-W4 05/07/2022 31/12/2999 1
58 TEAMG 20/09/2022 10/10/2022 3
59 TEAMG-F 20/09/2022 10/10/2022 3
60 TMC 15/09/2022 05/10/2022 2
61 TMC-F 15/09/2022 05/10/2022 2
62 TNDT 27/09/2022 17/10/2022 2
63 TNDT-F 27/09/2022 17/10/2022 2
64 TNDT-W1 27/09/2022 17/10/2022 2
65 TRC 01/04/2022 31/12/2999 1
66 TRC-F 01/04/2022 31/12/2999 1
67 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
68 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
69 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
70 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
71 WAVE 07/03/2022 31/12/2999 1
72 WAVE-F 07/03/2022 31/12/2999 1
73 WAVE-W2 07/03/2022 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)