บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 16/10/2017

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AJA 10/09/2017 11/17/2017 1
2 AJA-F 10/09/2017 11/17/2017 1
3 AJA-W1 10/09/2017 11/17/2017 1
4 ASAP 09/18/2017 10/27/2017 1
5 ASAP-F 09/18/2017 10/27/2017 1
6 BSM 10/04/2017 10/24/2017 1
7 BSM-F 10/04/2017 10/24/2017 1
8 BSM-W2 10/04/2017 10/24/2017 1
9 DIGI 10/11/2017 10/31/2017 1
10 DIGI-F 10/11/2017 10/31/2017 1
11 DIGI-W1 10/11/2017 10/31/2017 1
12 DIGI-W2 10/11/2017 10/31/2017 1
13 ECF 09/18/2017 10/27/2017 1
14 ECF-F 09/18/2017 10/27/2017 1
15 FER 10/09/2017 10/27/2017 1
16 FER-F 10/09/2017 10/27/2017 1
17 FER-W1 10/09/2017 10/27/2017 1
18 FER-W2 10/09/2017 10/27/2017 1
19 FER-W3 10/09/2017 10/27/2017 1
20 GL06C1805A 10/16/2017 10/20/2017 1
21 GL-W4 10/02/2017 11/10/2017 1
22 III 09/11/2017 10/20/2017 1
23 III-F 09/11/2017 10/20/2017 1
24 KCM 10/02/2017 11/10/2017 1
25 KCM-F 10/02/2017 11/10/2017 1
26 KOOL 09/11/2017 10/20/2017 1
27 KOOL-F 09/11/2017 10/20/2017 1
28 MPG 10/03/2017 10/20/2017 1
29 MPG-F 10/03/2017 10/20/2017 1
30 MPG-W1 10/03/2017 10/20/2017 1
31 NOK 09/25/2017 11/03/2017 1
32 NOK-F 09/25/2017 11/03/2017 1
33 NOK-W1 09/25/2017 11/03/2017 1
34 PRINC 10/02/2017 11/10/2017 1
35 PRINC-F 10/02/2017 11/10/2017 1
36 SPVI 09/18/2017 10/27/2017 1
37 SPVI-F 09/18/2017 10/27/2017 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  01/01/2013  12/31/2099
 2  BLISS-F  01/01/2013  12/31/2099
 3  BLISS-W1  01/01/2013  12/31/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)